"ZYBUD" WYCENA NIERUCHOMOŚCI I SPECJALISTYCZNE USŁUGI SPÓŁKA CYWILNA

oświadcza że :

 


1. jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. personel firmy posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności niezbędnych do wykonywania wycen,

3. firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

4. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówień,

5. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19.


 
 

powered & design by ADDgam